Medlemmer

  • Charlotte Brasch Andersen, Region Syd, Odense (Klinisk Genetisk Afdeling) - tovholder
  • Inge Søkilde Pedersen, Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
  • Lise Lotte Christensen, Region Midt, Aarhus (Molekylær Medicinsk Afdeling)
  • Dorte K Holm, Region Syd, Odense (Immunologi)
  • Kurt Jensen Handberg, Region Midt, Aarhus (Klinisk Mikrobiologi)
  • Jesper Graakjær, Region Syd, Vejle (Klinisk Genetisk Afdeling)
  • Iben Daugaard, Region Midt, Aarhus (Patologi)
  • Dorthe Ørnskov, Region Syd, Odense (Klinisk Patologi)

Hvorfor skal kliniske akademikere have autorisation?

Tovholder for efteruddannelsesgruppen Charlotte Brasch Andersen har på vegne af DSKA beskrevet vores udfordringer som ikke-autoriserede medarbejdere i sundhedsvæsenet, og som gruppen for efteruddannelse arbejder med.

Kliniske akademikere skal autoriseres fordi:

- de har et stort fagligt ansvar, men pga. nuværende system ikke det reelle ansvar, som ofte ligger hos personer som kan have svært ved at vurdere fagligheden

- de er ligeværdige kliniske sundhedspartnere på lige fod med autoriserede sundhedspersoner

- de mangler ofte adgang til klinisk information i relevante it-systemer grundet manglende autorisation

 

DSKA foreslår derfor et kursus for kliniske akademiker som kan sikre et ensartet sundhedsfagligt fundament for en faglig meget diverse gruppe.
Kurset skal formidle viden om sundhedsloven, sundhedsvæsenets organisation, kvalitetssikring og tværfaglig kommunikation, og udmøntes i en autorisation svarende til trin 2 for læger.

 

Autorisation for Kliniske Akademikere, april 2021

Kommissorium for DSKAs arbejdsgruppe vedr. formaliseret efteruddannelse

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse og refererer til bestyrelsen. Formålet med
arbejdsgruppen er at arbejde for etablering af en fælles formaliseret struktur for efteruddannelse
af kliniske akademikere primært i de para-kliniske specialer. Der skal sigtes mod en
helhedsorienteret uddannelse, som sikrer fælles høj kvalitet for alle kliniske akademikere ved at
sikre gode rammer og vilkår for læring under uddannelsesforløbet.
Mere præcist er arbejdsgruppens formål er at arbejde mod:
At sikre kvaliteten i det kliniske arbejde i form af etablering af et formaliseret
efteruddannelsesforløb for kliniske akademikere i det danske sundhedsvæsen på tværs af specialer og sætte rammerne for,
samt facilitere specialespecifikke uddannelsesforløb, der lever
op til eksisterende europæiske krav og som i sidste ende kan udmønte sig i en autorisation eller
lignende.
Et eller flere generelle kurser for alle kliniske akademikere i de para-kliniske specialer (ikke i
administration) omhandlende akkreditering, ”det gode kliniske svar”, faglig ledelse, lab.
management, good clinical practice mv.