DSKA stillingsstruktur

I foråret 2023 udarbejdede arbejdsgruppen et forslag til en generel stillingsstruktur for kliniske akademikere på hospitalerne. Denne kom i stand efter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer i efteråret 2022, et DSKA fyraftensmøde og dialog med de faglige organisationer.

Den angivne struktur er ikke udtømmende, men viser hvordan en hospitalskarriere typisk kunne se ud for en naturvidenskabelig/teknisk cand.scient, cand. pharm, cand.polyt. mv.
DSKA understøtter tværfaglig udvikling af efteruddannelser og dermed også medlemmernes stillingsstruktur.
Meriterende erhvervserfaring og uddannelser kan indgå i efteruddannelserne afhængig af specialistområde.
Lønudvikling baseres på individuelle tillæg eller kollektive forhåndsaftaler.
 
Klik på billedet for at hente en pdf version.
 
 

Mulige karriereveje på tre hospitaler

Følgende hospitaler har vedtaget en stillingsstruktur og karriereveje for kliniske akademikere (stand pr. januar 2024)
 

Foto: Helena Karstensen

Arbejdsgruppemedlemmer stillingsstruktur

  • Kristin Felicia Nilausen, Region Sjælland, Køge (Klinisk Biokemi) - tovholder/li>
  • Martin Overgaard, Region Syddanmark, Odense (Klinisk Biokemi og Farmakologi)
  • Irene Harder Tarpgaard, Region Midt, Aarhus (Klinisk Mikrobiologi)
  • Malene Møller Jørgensen, Region Nord, Aalborg (Klinisk Immunologisk Afdeling)
  • Helena Gásdal Karstensen, Region Hovedstaden, København (Diagnostisk Center)

Kommissorium for DSKAs arbejdsgruppe vedr. stillingsstruktur og karrierevej

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse og refererer til bestyrelsen.
Formålet med arbejdsgruppen er at arbejde for etablering af en stillingsstruktur og dermed karrierevej for kliniske akademikere, som er ansat i de kliniske og parakliniske specialer i det danske sundhedsvæsen.
Det skal være muligt for kliniske akademikere at udvikle sig over tid i den samme stilling indenfor sundhedssektoren.
Stillingsstrukturen skal være bredt favnende på tværs af specialer og afspejle erfaring og anciennitet, og dette skal fremgå af stillingsbetegnelsen.
Den funktion, og det arbejde de kliniske akademikere udfører, skal benævnes således, at det kan oversættes til lignende stillinger på universiteterne og i den private sektor.